Beneficjent
IMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn.:

„PROMOCJA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OFERTY INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA TJ. MAREK WŁASNYCH SPÓŁKI IMO (IMOLIGHT, BABY LULU, FADDO) WYPOSAŻONYCH W OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ KOMPATYBILNĄ ZE STANDARDEM INTELIGENTNYCH DOMÓW Z-WAVE KLUCZEM DLA ROZPOCZĘCIA EKSPORTU NA RYNEK NIEMIECKI”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
działanie: II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Cele i planowane efekty projektu:
internacjonalizacja Spółki IMO i wzrost handlu zagranicznego poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego oraz wejście na nowy rynek - rynek niemiecki.

Wartość projektu: 407 513,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 298 874,51 PLN

Projekt realizowany w okresie 10-10-2018r. – 09-02-2020r.